ارسال خبر و مطلب

در صورتی که مایل هستید خبری را در این سایت ارسال کنید لطفا فرم زیر را تکمیل نموده تا توسط تیم تحریریه خبر رسیدگی شود.

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

موضوع و عنوان خبر:

متن یا توضیح خبر (برای خبرهای کوتاه):

دسته اخبار
اخبار دانشکدهاخبار سایتاخبار فن آوریامنیتبازار کاربخش تجاری و خدماتبخش پژوهشیبخش آموزشفعالیت ها و موفقیت های دانشجویانهمایشها و فراخوان هاسایر موارد (در توضیحات بنویسید)

منبع خبر (اختیاری)

فایل متن خبر (فرمت بندی شده، word و یا html)

تمامی حقوق محفوظ است .